1. Korištenje

 

www.apismarket.hr internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema uvjetima kupnje koji su niže navedeni. Molimo Vas da uvjete kupnje koji slijede obavezno pažljivo pročitate prije korištenja www.apismarket.hr u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

 

Kada pristupate kupnji naših proizvoda putem online kupnje ili posjećujete ove internet stranice radi dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da ste upoznati i da ste suglasni s ovim uvjetima korištenja, u suprotnom se Goodyear d.o.o. oslobađa svake odgovornosti.

 

Ako niste suglasni s ovim uvjetima korištenja tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima, već posjetite naše poslovnice gdje će Vam naše stručno i ljubazno osoblje dati sve potrebne informacije i gdje možete ostvariti kupnju proizvoda iz našeg prodajnog asortimana.

 

2. Pojmovi

 

Prodavatelj je trgovačko društvo Goodyear d.o.o.

 

Puni naziv tvrtke: Goodyear društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge

 

Skraćeni naziv tvrtke: Goodyear d.o.o.

 

Registritan: Trgovački sud u Osijeku

 

OIB: 01098256741

 

Prezime i ime člana uprave: Hrvoje Mihajlović

 

Sjedište: Ervenička 23, 32100 Vinkovci Hrvatska

 

Tel: +385 32 363 732

 

 

Apis Market shop je web stranica www.apismarket.hr u vlasništvu Prodavatelja i upotreba iste se ne naplaćuje, dok se za sam pristup internetu i korištenju daljinskog prijenosa podataka, te naknadi za pružanje takve usluge obratite svojem operateru.

 

Online kupnja ili internet trgovina je ostvarivanje kupnje proizvoda putem „Apis Market“. Proizvodi su svi proizvodi koji su istaknuti na internet trgovinu, a koje je moguće kupiti putem online kupnje. Korištenje „Apis Marketa“ je pristup stranici www.apismarket.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja online kupnje.

 

Korisnik „Apis Marketa“ je svaka osoba koja web stranicu www.apismarket.hr koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

 

Kupac je svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili naručila proizvod bez registracije.

 

Maloprodajna cijena je cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u kunama s PDV-om.

 

Prihvaćena ponuda je ponuda po kojoj je izvršena uplata. Ugovor o kupoprodaji je između Prodavatelja i Kupca sklopljen u trenutku kada Kupac plati robu.

 

3. Predugovorne obavijesti

 

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj mora Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

 

glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos

svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju, te ako postoji, adresi elektroničke pošte ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka

maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene, te ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed

troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge

načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona

u slučajevima u kojima to pravo postoji tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona

o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora

postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu

postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona

trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom

pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja

funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja

interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati

mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti. Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Uvjetima kupnje.

 

 

4. Uvjeti kupnje

 

Putem „Apis Marketa“ moguće je izvršiti kupnju proizvoda na području Republike Hrvatske i EU što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području. Korištenjem „Apis Marketa“ smatra se da je korisnik istog upoznat s ovim Uvjetima kupnje te da iste prihvaća.

 

Prije nego što korisnik pošalje narudžbu, mora potvrditi da je pročitao i da je upoznat s Uvjetima kupnje te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik „Apis Marketa„nije pročitao Uvjete kupnje.

 

5. Registracija

 

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

 

Korisnici „ Apis Marketa“ dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup i/ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi „Apis Market“.

 

6. Naručivanje proizvoda

 

Online kupnja može se ostvariti ukoliko se Kupac registrira na za to predviđenom mjestu na „Apis Marketu“ ili kao neregistrirani korisnik.

 

Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca ili obrasca za narudžbu ukoliko korsnik nije registrirani Kupac, dužan je dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i slično (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail adresu Kupca biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i e-maila.

 

Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na „Apis Marketu“.

 

Proizvodi se naručuju putem košarice i neopozivi su.

 

Prodavatelj se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama.

 

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom plaćanja proizvoda.

 

Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirat će Kupca e-mailom i/ili telefonski po pitanju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni. Detaljnije objašnjenje procesa online kupnje Kupac može dobiti telefonskim putem na broju 01/7077 340.

 

7. Otprema i dostava proizvoda

 

Proizvodi koji su plaćeni bit će isporučeni Kupcu u okvirnom roku od deset radnih dana i to unutar radnog vremena Prodavatelja, odnosno unutar radnog vremena kurirske službe putem koje se vrši dostava. Rok počinje teći od trenutka kada Prodavatelj zaprimi uplatu na svojem žiro-računu ili od trenutka kada bude odobrena autorizacija kreditnih kartica.

 

U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

 

 

Dostavu naručenih proizvoda Prodavatelj naplaćuje sukldano važećem cjeniku Ugovorne kurirske službe ovisno o težini i volumenu paketa te zadržava pravo izmjene cijena dostave bez prethodne najave.

 

Dostavu vrši Prodavatelj za područje Zagreba (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem kurirske službe .

 

Proizvodi će biti složeni i zapakirani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

 

Prilikom preuzimanja dostavljenih proizvoda Kupac je dužan obaviti pregled pošiljke na sljedeći način:

 

provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.

 

obavezno otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s računom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču jer naknadne reklamacije Prodavatelj neće uvažiti.

 

Pri preuzimanju dostavljenih proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu. Potpisom potvrde o primitku pošiljke Kupac je suglasan da nema prigovora na isporučene proizvode.

 

Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer naknadne reklamacije Prodavatelj neće uvažiti. Prilikom dostave, uz dostavljene proizvode, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (jamstveni list, obavijest o proizvodu, upute za korištenje proizvoda, tehnička uputa, izjava o sukladnosti i drugo), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati, ukoliko ne postoji razlog za reklamaciju. Prodavatelj zadržava pravo naknadnog izdavanja račun ukoliko se radi o plaćanju po pouzeću robe.

 

Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je Kupac pregledom pošiljke uočio da su preuzeti proizvodi bez oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovaraju proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima.

 

U slučaju kada Kupac naručene i plaćene proizvode odbije preuzeti bez valjanog razloga, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca naknadu troškova manipulacije i transporta.

 

Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem stanuje Kupac već samo do ulaza u stambenu zgradu. Dostava se vrši samo na području Republike Hrvatske.

 

8. Plaćanje

 

Proizvode naručene u Apis Marketu WebShop-u s troškovima dostave, ako ih ima, Kupac se obvezuje platiti Prodavatelju jednim od sljedećih načina plaćanja:

 

Pouzećem

plaćanje gotovinom prilikom preuzimanja paketa.


Internet bankarstvo / Virman / Opća uplatnica

plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka uplate na jedan od žiro-računa Prodavatelja:

 

ZABA IBAN: HR80 2360 0001 1020 13796

 

Model: 00 (ili ostaviti prazno).

 

Poziv na broj odobrenja: BROJ VAŠE NARUDŽBE

 

Opis plaćanja: BROJ VAŠE NARUDŽBE.

 

9. Cijene proizvoda i usluga

 

Cijene istaknute na Internet stranicama, reklamama i u katalozima izražene su u kunama i u njih je uračunat PDV.

 

U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave.

 

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.


Proizvodi i artikli objavljeni na webshopu sa cijenom 0,00 kn ne predstavljaju stvarnu cijenu proizvoda. Takvi proizvodi objavljeni su samo indikativno. Za takve proizvode cijena se formira na pismeni upit i takvi proizvodi ne mogu se naručiti preko webshopa, odnosno svaka narudžba takvih proizvoda zaprimljena preko webshopa biti će ništavna.

 

10. Izjava o jamstvu i servisni uvjeti

 

Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Prodavatelj jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Prodavatelj se obvezuje da će izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

 

11. Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

 

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014), Kupac može poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama/trgovinama Prodavatelja na adresi. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama/trgovinama, Prodavatelj je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak.

 

 

Podaci potrebni za podnošenje prigovora:

 

poštom - na adresu:

Slavonska avenija 15, 10 040 Zagreb,

e-mailom - na e-mail adresu:

[email protected]

telefon - na broj:

+385 1 7077 340.

Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga. Odgovor na prigovor Kupca Prodavatelj će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora, u suprotnom se Kupac može obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

 

12. Izmjene

 

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta kupnje, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz „Apis Market“ kao i sav ostali sadržaj „Apis Marketa“ zbog čega su Korisnici „Apis Marketa“ dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

 

13. Intelektualno vlasništvo

 

Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na „Apis Marketa “ samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe.

 

Promjena sadržaja na „Apis Marketu“, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je, jednako kao i kopiranje, javno izvođenje i slično.

 

Upotreba sadržaja „Apis Market “ na drugim web stranicama je zabranjena.

 

Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova „Apis Marketa “ trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

 

Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvolu od proizvođača/distributera proizvoda.

 

14. Ostale internet stranice

 

Kada „Apis Market“ odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Uvjeti kupnje u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

 

15. Ostalo
 

Tehničke specifikacije pojedinih proizvoda su preuzete od strane proizvođača. Prodavatelj ne odgovara za eventualne pogreške u opisu proizvoda.

 

Točan opis i karakteristike proizvoda Kupac može zatražiti na e-mail adresi: [email protected].

 

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup „Apis Marketa“ i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja „Apis Market “ ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj.

 

Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje „Apis Market“.

 

16. Informativni obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu

 

Kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor, bez navođenja razloga.

 

Rok je prekluzivan i započinje teći od dana kada je Kupcu, ili trećoj osobi, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.

 

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora ili formu na „Apis Marketa“ za povrat proizvoda.

 

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

 

Kupac je dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača. U slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način, troškove vraćanja robe na drugi način također snosi Kupac.

 

Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju.

 

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

 

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj.

 

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

 

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

 

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je: ugovor Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako ugovor bude u potpunosti ispunjen predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu.

 

Kupac posebno zahtijeva posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, Prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke, predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

 

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na mrežnoj stranici Prodavatelja Kupac može elektronički ispuniti i poslati.

 

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostaviti Kupcu bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

17. Odgovornost za materijalne nedostatke

 

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422).

 

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

 

Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

 

Materijalni nedostatak postoji:

 

ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet

ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata

ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane, kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti

ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.)

ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji

ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu

ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

 

Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.